• #بنی_صدر خرداد ۶۰ منافقین را به خیابان می‌آورد با کشتاری بزرگ و نهایتا ۳۰ خرداد و رای عدم کفایت در مجلس. روحانی ۱۳ اسفند منتقدان دولت #کم_عقل می‌خواند. سالک ۱۵اسفند در مجلس: با این توهین‌ها عامل عدم اعتماد بین دولت و ملت هستید. به این نتیجه رسیدیم که عدم کفایت شما را رقم بزنیم.