• پرسپوليس تهران   PerspolisFCIran@

    1396/12/14 ساعت 17:54

    پرتاب بلند حسین ماهینی به سیدجلال حسینی رسید و او با ضربه سر موقعیت خوبی برای احمدزاده مهیا کرد که او با شوتی محکم توپ را به تور دروازه الوصل چسبوند.