• بعد از کامل خواندن #رهش این سوال برام پیش آمد که چه شد امیرخانی از خلق قهرمانی مثل قیدار به ایلیایی رسید که شماره یک را روی سر شهر خالی کرد!