• #رهش کتاب جدید امیرخانی چرا اینطوریه؟! معمولانقطه طلایی داستان ابتدا و انتها میادتااول خواننده رو جذب کنه.اولش گیرایی نداره!وای به حال آخرش!