• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/09 ساعت 19:47

    در حاشیه جلسه دوشنبه شب شورایعالی فضای مجازی باوزیرجوان وزارت ارتباطات گفتگو می‌کردم مثل او قبول داشتم که خیلی از اعضا نمی‌توانند برای خودشان یک ایمیل بسازندمثل بزرگترهای جلسه! معتقدم ساختاروزارت ارتباطات اصلاً آمادگی مدیریت فضای مجازی که یک حکمرانی به معنی واقعی کلمه است راندارد