• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/12/08 ساعت 11:32

    یکی از ضعفهای اساسی جریان اصلاحات نداشتن یک سخنگوی رسمی است برای همین هر از چندگاهی اظهارنظرهایی از سوی برخی عزیزان دیده می‌شود که عموما محلی از اعراب ندارد مثل مشخص شدن افرادی از سوی اصلاح طلبان برای تعامل با رهبری یا قطعی شدن پارلمان اصلاحات #اصلاحات #سخنگو