• نشست آسیب شناسی وضعیت زبان فارسی در روسیه و اوکراین برگزار شد. #روسیه #اوکراین #ukrain #Russia http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۷۶/٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪D۸٪A۲٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۸٪A۸.٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۶٪D۸٪B۹٪DB٪۸C٪D۸٪AA.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html …