• مرتضی پورعلی گنجی   mpouraliganji@

    1396/12/05 ساعت 03:21

    دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از ان و همیشه قسمتی از غم دیگران باش نه دلیل آن …! «زرتشت»