• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1396/12/05 ساعت 10:23

    الهی نیا،مدیر ایمنی فرودگاههای ایران: در فرودگاه #یاسوج رادار نداریم، اگر رادار هم داشتیم نمیشد جلوی این سانحه را گرفت/ هیچ جای دنیا درهمه فرودگاهها رادار نصب نمیکنند/ همانطور که امکانات صداسیمای تهران را صداسیمای یاسوج ندارد !