• حجت الله عبدالملکی   dr_abdolmaleki@

    1396/12/01 ساعت 14:35

    اینکه همیشه کسانی هستند که هرچیز قابل دزدیدنی رامیدزدند قبول،سوال این است که چه کسانی چنین افرادی رابه مناصبی با قدرت مالی #نجومی میرسانند؟!