• پایان اعتصاب ۵روزه بازیکنان #استقلال_خوزستان بازیکنان استقلال خوزستان که ۵روز بدلیل عدم دریافت مطالبات خود دست به اعتصاب زده بودند امروز بخاطر مردم #خوزستان دست از اعتصاب برداشته و درتمرینات شرکت کردند. این #اعتصاب درحالی به پایان رسیدکه شرایط باشگاه و تیم هیچ تغییری نداشته ایسنا