• فریدالدین حدادعادل   faridhaddadadel@

    1396/11/29 ساعت 10:16

    محمد توکلی هنرمندی خوش قریحه و مذهبی بود. سال‌ها دوست بودیم و حیف که بیماری دامانش را گرفت و رها نکرد.