• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/11/29 ساعت 12:03

    در حادثه برخورد قطار پورسیدآقایی به نوعی سپر بلای آخوندی شد امیدوارم در حادثه سقوط هواپیما خود وزیر شهامت استعفا را داشته باشد #هواپیما #آخوندی