• آقای #روحانی هیئت تعیین کرده که ببییند حقیقت خودکشی کاووس سید امامی چه بوده. خیلی هم خوب. من پیشنهاد می‌کنم یک هیئتی هم تعیین کنند ببینیم دوربینی که بنا بوده فیلم پلنگ و بز کوهی ضبط کند، چرا داشته از تاسیسات بکلی سری نظامی فیلم بر می‌داشته؛ البته با مشورت سرکار خانم #ابتکار!