• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/11/29 ساعت 15:29

    #MSC۲۰۱۸ کنفرانس امنیتی مونیخ نشان میدهدمسیرتعاملات،درحال خصومت آمیزتر شدن ازطریق افزایش تلاش‌های مغرضانه برای تصویرسازی فکچوال«ایران هراسی»،در جهت بالابردن فشارهادرعرصه بین المللی UN است؛اگرچه این کوششی بیهوده است، ولی همه بایددربرابراین روند نادرست ونتایج ناخواسته آن بایستند.