• سید فرید موسوی   sfaridmousavi@

    1396/11/27 ساعت 00:58

    قانون اساسی به عنوان ثمره خون شهیدان انقلاب، با «همه» اصول آن میثاق ملی ماست. هیچ اصلی در قانون اساسی تزیینی نیست و مراجعه و عمل به هیچ اصلی از آن غیرقانونی نبوده و مایه تعجب نیست.