• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/11/24 ساعت 22:48

    در واقع من از طرف ایشان متهم هستم که صرفاً به دلیل اهمیت افکارعمومی مخالف اجرای قانون و حکم الهی هستم و این اتهام کوچکی نیست. مباحثات ما در این زمینه ادامه دارد.