• #روحانی: ما جنس را باید ارزان تحویل مردم بدهیم. این #گرانی که مردم می‌گویند بخشی از آن به خاطر واسطه‌ها است. مزرعه‌ها را باید بتوانیم به بازار وصل کنیم خانه‌ی مردم باید از طریق #اینترنت به مغازه‌ها و خارج کشور وصل کنیم و گردشگر جذب کنیم