• سید عباس صالحی   S_A_Salehi@

    1396/11/23 ساعت 01:04

    شور سینما و صف خرید کتاب #رهش، دو اتفاق خوب روزهای اخیر بود. رمان خوب، پشتوانه سینمای ایرانی است. قدر این اشتیاق را می‌دانیم.