• قانون #هوای_پاک در تاریخ ۲۵ تیر امسال به تصویب مجلس رسید و در تاریخ ۲۳ مرداد از طرف رئیس جمهور به سازمان حفاطت از محیط زیست ابلاغ شد. بر اساس این قانون دولت موظف بود ظرف سه ماه آئین نامه اجرایی آن را به تصویب برساند. چرا پس از گذشت نزدیک به شش ماه هنوز این اتفاق نیفتاده است؟