• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1396/11/20 ساعت 16:50

    فساد در همه جاى دنیا هست ولى نوع برخورد با اونه که اعتماد رو به جامعه برمیگردونه. یوونتوس به دسته پایینتر میره داور متخلف آلمانى براى همیشه کنار میره و موارد بسیار دیگر. یکبار براى همیشه با متخلفین برخورد کنید تا مردم نتیجه کار را ببینند