• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/11/19 ساعت 00:09

    رئیس جمهور در نشست خبری از گفت وگوی ملی استقبال کرد.در حسن نیت رئیس جمهور شکی نیست ولی برای علمیاتی کردن آن از سوی دولت پیش زمینه‌اش عدم حضور افرادی در دفتر رئیس جمهور است که حتی تعامل با اصلاح طلبان را برنمی تابند #واعظی