• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1396/11/19 ساعت 23:06

    همیشه سعى کنیم با کارى که در آن تخصص داریم، تأثیر مثبتى در اطرافمون داشته باشیم. با تمام مشکلاتى که همه به نوعى دارند، غرزدن و ناامیدى فایده اى نداره. به دنبال عمل باشیم تا حرف امیدوارم اون چیزى که ما در حال آموختنش هستیم،روزى به درد جوونهاى مملکتمون بخوره.