• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/11/17 ساعت 18:26

    دکترروحانی: اعتراض مردم فقط اقتصادی نیست؛نبایدخواست مردم رافقط به بخش اقتصادبرد،این نشنیدن صدای اعتراض مردم است. دربخش سیاسی،بخش اجتماعی، بحث روابط خارجی مردم خیلی حرف دارند. گوش ماباید نسبت به مردم کاملا شنواباشد.