• اگر خواستید ویران کردن یک برنامه موفق را ببینید، برنامه #هفت جدید را با زمان قبلی‌ها (جیرانی، گبرلو و افخمی و فراستی) مقایسه کنید.