• توضیح رئیس #دادگستری خراسان رضوی درباره #قطع_ید یک سارق: ۲۰۰راس گوسفند از یک منزل مسکونی دزدیده بود/ سارق با همکاری چندنفر و با سوراخ کردن دیوار وارد منازل می‌شد و احشام، فرش، موتورسیلکت، طلاجات و هرچه ارزش مالی داشت را جمع می‌کرد/ پرونده این #سارق ۲۶ شاکی دارد شهروند