• مهدی بابایی   mehdibabaei92@

    1396/11/14 ساعت 21:41

    #جهانگیری دریزد بااشاره به ویژگیهای #سیدمحمدخاتمی :نجابت تمام راازاو درجریان بحران و اعتراضات اخیر مشاهده کردیم.باوجودآنکه خیلی‌ها که مدعی حمایت ازنظام هستندحاضرنشدند یک کلمه حرف بزنند اما #خاتمی سینه سپر و ازنظام ورهبری دفاع کردوبه‌همین دلیل موردتهاجم دشمنان خارج ازکشور قرارگرفت