• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/11/10 ساعت 20:25

    #وزیر بهداشت انگار از توصیه‌های خانم کارشناس یزدی خیلی خوش بحالش شد که نتوانست جلوی خانم ابتکار خویشتن داری کند