• اخذ عوارض تردد از اتوبان‌ها و معابر به تعویق افتاد به علت رای نیاوردن #عوارض برای تونل‌ها و پل‌ها و آزادراه‌ها در شورای شهر تهران، قرار است شهرداری تهران لایحه جداگانه‌ای را برای درباره وضع به شورای شهر تهران ارسال کند. مهر