• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1396/11/09 ساعت 10:44

    ساخت اقتصادی شبه‌مدرن ظالمانه، نامتوازن، وابسته‌ و بیمار بر اثر #انقلاب ضربه خورده بود اما از بین نرفته و همچنان سرپا بود. تیم اقتصادی دولت #هاشمی این ساخت اقتصادی را بر مبنای نسخه‌های نئولیبرالی بازسازی کرد و این سنگ بنای بسیاری از مشکلات آینده شد.
    #ناتوان