• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1396/11/09 ساعت 22:30

    #اوبر علیه بازار سیاه انسانی برنامه #uber برای آموزش رانندگان هنگام مواجه با کیس‌های بازار سیاهی که از این سامانه برای حمل‌ونقل استفاده می‌کنند