• علیرضا کیانپور   KianpourAlireza@

    1396/11/08 ساعت 15:35

    #نوروزی (سخنگوی کمیسیون قضایی): #بازداشت_شدگان بعد۲۴ساعت به‌خود آمده،ناراحت بوده وگریه کردند چراما را اینجاآوردید مسئولان گفتند شمادرخیابان بودید،شیشه شکستید،اغتشاش کردید زندانیان می‌گفتند ما اصلانفهمیدیم.مارابه خانه‌ای بردند،قرص خوردیم وبعد به خیابان آمدیمhttp://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۵۸۶۷۹۳ …