• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/11/02 ساعت 23:59

    اگرمجری سخن دل مردم را بگوید، می‌تواند شبی متفاوت را رقم زده و رییس جمهور را پرتوان و بانشاط در ذهن و دل آنان بنشاند؛ باور کردن این واقعیت که سخن از دل مردم گفتن راهی است به اعماق باور مردم، اتفاقی است افتادنی.