• پنجشنبه دوستان خدماتی تابناک داشتن تو حیاط گل می‌کاشتن، سردبیر می‌گفت کی وسط چله #زمستون #گل می‌کاره، همه گفتن هوا بهاریه طوری نمیشه، اما مثل اینکه حق با سردبیر بود.