• مرتضی پورعلی گنجی   mpouraliganji@

    1396/10/27 ساعت 21:15

    هروقت به این شعور رسیدی که اصل رابطه بر با هم بودن و کمک کردن به همه نه گند زدن به اعصاب همدیگه و خیال پردازی واسه آینده اونوقت برو تو رابطه