• حسین دهباشى   majazestan@

    1396/10/26 ساعت 11:51

    راستی دوستان #اصولگرا، جز آنکه مدام دست دعا به آسمان بردارند که رفقای #اصلاح‌طلب بیش از پیش از چشم مردم افتاده و دولت‌شان به زمین گرم بخورد، قصد آن ندارند در خودشان هم جذابیتی، توانی، چیزی ایجاد کنند؟ جوان‌هایشان کجای مجلس نشسته‌اند؟!