• محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

    1396/10/22 ساعت 23:09

    با #برخورد_خوب عقده آنها را که کینه دارند بگشا و اسباب دشمنى و عداوت را قطع کن!و از آنچه برایت روشن نیست سخن مگو. بتصدیق #سخن_چینان تعجیل مکن!زیرا آنان گر چه در لباس صحیح جلوه گر میشوند اما خیانت می‌کنند.(قسمتی از نامه امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر)