• سید علی خمینی   alikhomeiny@

    1396/10/21 ساعت 18:23

    بعد از قریب به چهل سال نظام جمهوری اسلامی قدرتمند‌تر و مستحکم‌تر از همیشه و در عرصه بین الملل پر نفوذ‌تر از همیشه گام برمیدارد