• #ابتکار: فضا برای طرح اعتراض‌ها باید در چارچوب قانون مهیا باشد دولت دوازدهم از نقد استفاده می‌کند و باید فضا برای طرح مشکلات و اعتراض‌ها در چارچوب قانون مهیا باشد ایرنا