• استقلال تهران   FcEsteghlal@

    1396/10/17 ساعت 13:05

    دکتر رفیعی کارشناس حقوق فوتبال : کمیته انضباطی قوانین بین المللی #فوتبال را به سخره گرفته است. آقای حسن زاده؛ دستور موقت شما مبنی بر محرومیت #جپاروف به استناد ماده ۱۰۰ مایه شرمساری و بمنزله به سخره گرفتن قوانین و مقررات داخلی و بین المللی فوتبال است #استقلال