• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/10/15 ساعت 16:01

    لذابایدنسبت به گام‌زدن دراین حوزه هشیارباشیم. چراکه: گسست‌ اجتماعی برآمده ازآن،به آسانی ترمیم نشده؛ دولت‌ستیزکردن جامعه به نفع امنیت ملی نبوده؛ وراه‌حل مشکلات مزمن کشور،سوق دادن کنش‌هاو لایه‌های نارضایتی به سمت دولت نیست. همه باوردارندتمام تحولات پس ازانتخابات به هم مرتبط‌اند.