• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/10/15 ساعت 15:53

    درخطبه‌های امروزنمازهای جمعه:"به حق بودن شروع اعتراضات …دراین شلوغی‌ها نبایدحق گم شود …حرف مردم بالاخره بایدشنیده شود …مطرح شد؛سخنانی نیکو،ومبین این امرکه این حق به رسمیت شناخته شده وقراراست همیشه به آن احترام گذاشته شود؛چراکه مبنای آن قانون اساسی بوده و ربطی به دولت‌ها ندارد؛