• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/10/15 ساعت 15:55

    اما ضرورت دارد بپذیریم که فعال شدن لایه‌های پیچیده اعتراضات اجتماعی،نمی تواندگزینشی و صرفا اقتصادی باشد؛ زیراانرژی آزادشده از کنش‌های اجتماعی مبتنی بر نارضایتی‌های چنددهه‌ایِ اقتصادی، عامل تحرک وگسترش دیگر لایه‌های کنشگری اجتماعی است؛