• محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

    1396/10/13 ساعت 16:08

    حضور بخشی از #جوانان دهه ۷۰ در اتفاقات نادرست این روزها نشانه نیاز به امید بخشی به نسلهای آینده است.جوانان نه مخالف انقلاب هستند نه معترض،به دلیل خلف وعده‌های مسئولین میزان #امیدشان کاهش یافته.کشور نیاز به #جوانگرایی عملی درعرصه انتصابات اجرایی ومدیریتی دارد.