• روزنامه شهروند   shahrvand_paper@

    1396/10/12 ساعت 18:01

    مجمع روحانیون مبارز به ریاست #سیدمحمدخاتمی تشکیل جلسه داد. دربیانیه جلسه مجمع آمده است: بدون شک مردم ایران حق دارندمطالبات خود راازطریق قانونی واعتراضات مدنی اظهارو حتی فریاد کنند وظیفه قوای سه گانه است که صدای ملت را بشنوندوزمینه حل مشکلات وتأمین مطالبات به حق آنان را فراهم کنند