• احسان تقدسی   demokracy@

    1396/10/10 ساعت 14:57

    #مسیح‌علی‌نژاد خانم #ابتکار را متهم کرده که سال ۱۳۸۸ که دولت مخالف جریان اصلاح طلب بود شماره تماس خانواده‌های بازداشت شدگان را به وی که در خارج بوده می‌داده تا با خانواده‌های آنها در رسانه‌های ضدانقلاب گفتگو کند. به نظرم تنها سکوت خانم #ابتکار دراین باره کافی نیست.