• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/10/07 ساعت 20:04

    گردانندگان نشریه صدا نزدیک به حزب کارگزاران تلاش می‌کنند نشان دهند بین واعظی و جهانگیری اختلافی وجود ندارد در حالی که بهتر است نیم نگاهی به مواضع برخی از اعضای این حزب در محافل خصوصی در ارتباط با این موضوع داشته باشند البته مطمئنا از این مواضع بی اطلاع نیستند #واعظی #جهانگیری