• جبهه مردمی انقلاب   jebhemardomi@

    1396/10/07 ساعت 22:54

    #ضرغامی:کار حزبی و تشکیلاتی را باید در محیط سازمانی جدید،یعنی فضای مجازی بررسی کنیم. تکثر هویت و حرکت پرشتاب به سمت گمنامی در این فضا،مهمترین رقیب احزاب در هدایت افکار عمومی است