• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/10/02 ساعت 11:07

    آقای واعظی در مصاحبه با روزنامه قدس می‌گوید ««اعتدال» یک «گفتمان» است و کسانی که اعتدال را گفتمان نمی‌دانند حرف نادرست و بی معنا زده اند»تصور می‌کنم آقای واعظی معنای گفتمان(Discourse) را نمی‌داند بهتر است حداقل کتاب‌های دکتر تاجیک را درباره گفتمان مطالعه کند #واعظی #گفتمان