• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1396/09/28 ساعت 13:33

    به بودجه بایدازدومنظرنگریست: - توسعه‌ای - حقوق شهروندی اولی اقتصادی وتخصصی است، و دومی عمومی و مردمی. درنزدیک چهاردهه گذشته، بودجه، همیشه ازمنظر توسعه‌ای-تخصصی در مجلس محترم مورد بررسی قرارگرفته وحاصل معادلات ورقابت‌های عرصه قدرت بوده ‌است.